Kallelse till svenska rugbyförbundets årsmöte den 27/4 2024

Svenska rugbyförbundet bjuder härmed alla medlemmar till årsmöte i Stockholm på Södermannagatan 63 vid Hammarby IP från klockan 13:00 den 27/4 2024.
Möteslokal är Gula Villan i norra kortändan av konstgräsplanen och vi öppnar portarna redan vid 12:00 för de som vill komma lite tidigare.
Styrelsen har tagit emot 3 motioner från 2 föreningar och 1 specialdistriktsförbund för årsmötet att behandla.

Förbundet bjuder även in alla föreningar och specialdistriktsförbund till en digitalt förmöte klockan 13:00-16:00 inför årsmötet den 23/3, så att formalia, årsmöteshandlingarna och övriga årsmötesärenden kan diskuteras, avhandlas och förtydligas innan och inför årsmötet, och som ersätter punkten övrigt i föredragningslistan.

Årsmötets föredragninglista är följande.

1. Upprop av ombud och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet baserat på det av förbundsstyrelsen upprättade röstlängdsunderlaget.

2. Val av mötesfunktionärer

a) ordförande
b) sekreterare
c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
d) två rösträknare

3. Fastställande av föredragningslista för mötet.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Kandidatnominering

6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
b) Förbundsstyrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret inkl kompletterande ekonomisk redovisning
c) revisorernas berättelse för samma tid

7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse

8. Behandling av förbundsstyrelsens förslag (propositioner) samt ärenden inkomna inför årsmötet i enlighet med 2 kap 2§

9. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för den kommande perioden

10. Beslut angående inträdes- och årsavgift till SRF för nästa år

11. Val av:

a) förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande
b) kassör

Förbundsordförande och kassör väljs för en tid av två år. Val sker vart annat år.

12. Beslut om totalt antal ledamöter. Antalet skall vara 3-7 stycken och väljs för en tid av två år. De bör om möjligt väljas så att mandatperioden tar slut för hälften av ledamöterna varje år.

13. Val av ledamöter.

14. Beslut om antal styrelsesuppleanter för en tid av ett år. Antalet ska vara 2-4 stycken.

15. Val av suppleanter samt ordningsföljden mellan dessa om mer än en suppleant av samma kön väljs.

16. Beslut att utse revisionsbyrå med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SRF för en tid av ett år. Revisionsbyrån skall vara auktoriserat revisionsbolag.

17. Val av två lekmannarevisorer med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SRF för en tid av ett år.

18. Val av ordförande och två ledamöter till disciplinnämnd jämte suppleanter, och ordningen mellan dessa, för en tid av ett år.

19. Val av ordförande och 2-4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

20. Beslut om val av ombud till RF-stämma och SISU-stämma.

Kallelse med bifogade årsmöteshandlingar till årsmötet via e-post kommer ske till röstberättigade medlemmar enligt föreskrift.

Varmt välkomna till svenska rugbyförbundets årsmöte!